Finns det en motsättning mellan klimat och biologisk mångfald i skogen?

De flesta är nog överens om att en skog binder mer koldioxid ju snabbare den växer. Men alla delar inte synen att brukande av skogen bidrar till något positivt för klimatet. Många anför som argument för att låta skogarna stå att skogen aldrig slutar växa. Det är en sanning med modifikation. Givetvis kommer nya träd att växa i den gamla skogen. Men gamla träd dör med tiden och det kommer alltid en tidpunkt då volymen levande träd slutar öka. En förutsättning för att skogen därefter ska vara kolsänka är att den koldioxid skogen binder blir kvar på eller i marken, vilket borde innebära att förnalagret (markens mer eller mindre nedbrutna rester av växtdelar) byggs upp. För allt som bryts ner blir koldioxid igen. Och det är egentligen detta, hur skogsbruket påverkar kolet i marken, som forskarna är oense om.

I ett längre perspektiv kommer i stort sätt all koldioxid som skogen binder återgå till luften genom nedbrytning eller förbränning. Möjligen med undantag för (dikade) torvmarker släpper skogen på lång sikt ut lika mycket koldioxid oavsett om träden bryts ner i skogen eller om vi använder skogsprodukterna. Men om skogsprodukter ersätter fossila produkter kommer det fossila kolet inte ut i atmosfären i samma omfattning.

Att markens kolförråd inte byggs upp oavbrutet tydliggörs i förnalagren som alltid har begränsad tjocklek på fastmark. Det är bara i våtmarker vi får lager med flera meter organiskt material. Förutom att allt organiskt material som får syre till sist kommer brytas ner, beror detta på att skogen alltid utsatts för återkommande skogsbränder. Samma bränder som präglat artsammansättningen i de svenska skogarna och som vi effektivt hållit undan de senaste 150 åren när skogsbruket fått ökad betydelse.

Ett kalhygge kan förstås aldrig ersätta alla de förutsättningar för växt- och djurlivet som branden skapade, men till följd av de återkommande bränderna är det en stor del av våra arter som mer eller mindre är beroende av storskaliga störningar. Att varken ha bränder eller hyggen eller andra storskaliga störningar skulle få mycket negativa konsekvenser får mångfalden. Och ur klimatperspektiv är det ingen tvekan om att det är bättre att ta vara på skogsprodukterna än att låta dem brinna upp i skogen.

De senaste 100 åren har vi tack vare skogsbruket fördubblat kolförrådet i den stående skogen, och sannolikt har vi även ökat förrådet i förnalagren. Att skogsbruket bidragit till att allt detta kol bundits tror jag inga forskare ifrågasätter. Men i ett kortare perspektiv kan förstås skogsbrukets störningar innebära att nedbrytningen går fortare och att även brukad skog därför tillfälligt läcker kol. De som anser att klimatfrågan inte är ett långsiktigt problem utan främst ett kortsiktigt, argumenterar därför ofta för att skogarna ska lämnas orörda. De närmaste decennierna kan det kanske ge positiva effekter förutsatt att skogen under just denna tid inte drabbas av naturliga storskaliga störningar.

Jag vet inte i vilken omfattning forskning kring skogens kolbalans tar hänsyn till andra storskaliga störningar än avverkningar. Men tittar man bara på balansen under försöksperioden missar man sannolikt vad som hade hänt med kolet på längre sikt.

Greenpeace för nu en kampanj för bevarandet av det norra skogsbältet, där man lyfter bränder och avverkningar som stora problem. I svenska skogar råder det nog ingen tvekan om att avsaknaden av bränder är ett större problem för den biologiska mångfalden än förekomsten av dem. Greenpeace anger att 60 % av det man kallar ”bruttoförlust av skogsmark” i norra skogsbältet försvinner på grund av skogsbränder, och att 40 % försvinner på grund av avverkning, insektsangrepp och sjukdomar som leder till träddöd. Ur ett klimatperspektiv är det givetvis bättre att skogsprodukterna används till att ersätta fossila material än att de brinner upp eller äts upp av insekter. Att svenskt skogsbruk är bättre för klimatet än exempelvis det kanadensiska eller ryska är nog därför givet, men det kanske också innebär en kostnad för den biologiska mångfalden ifall vi eftersträvar naturskogens arter.

Vi som företräder skogsbruket lyfter ofta att vi har mer skog än någonsin, vilket ifrågasätts av dem som främst ser skogen som en livsmiljö för växter och djur. Och jag tror de har en poäng. Det är inte enbart positivt för mångfalden att skogarna rymmer allt större volymer träd. När vi får allt mer gammal skog, död ved och grova lövträd blir ett av de största hoten mot skogens biologiska mångfald att skogarna är för täta och mörka. I naturskogen var det ovanligt att skogarna var så virkesrika som dagens gamla granskogar eller reservat. Branden tog ofta död på granarna innan skogen fått denna slutenhet. Skogarna har tidigare också hållits glesa av skogsbete och plockhuggning vilket sällan sker i dagens äldre skogar. Är det mångfalden vi ska prioritera borde nog många skogar, särskilt i reservat, göras betydligt glesare.

Ur ett klimatperspektiv är det ingen tvekan om att uppbyggandet av virkesrika skogar tjänat oss väl. Men det står förstås i konflikt med målet om livskraftiga populationer för vissa arter. På samma sätt finns en konflikt kring långsiktiga avsättningar som förhindrar att tillväxten används till att ersätta fossila material, liksom kring skogsbränder som hade varit önskvärda för många arter.

Vi kan inte förneka att dessa konflikter finns eller att skogsbruket också bidrar till välstånd och en levande landsbygd. Därför måste vi göra avvägningar. Vi måste acceptera att skogens potential för klimatet inte alltid nyttjas maximalt samtidigt som vi inte kan förvänta oss att den biologiska mångfalden ska vara opåverkad av människan. Men den skogsbruksmodell vi har bidrar till välstånd och är ett av våra viktigaste verktyg i klimatarbetet. Detta samtidigt som det i de flesta avseenden går bra för skogens mångfald.

Annonser

6 thoughts on “Finns det en motsättning mellan klimat och biologisk mångfald i skogen?

 1. Dag Lindgren

  Jag är övertygad om att ett varmare klimat i Sverige ger ökad biologisk mångfald i skogen. Fler arter kommer att finna sig till rätta här. Ekosystemen vid trädgränsen kan dra sig uppåt och finns i stort sett kvar.
  Visst blir det problem för en del arter som fjällräven, men tekniken och kunskapen för punktinsatser för dessa ökar, liksom tekniken för att kontrollera invasiva invandrare. Ingen art som fanns i Sverige för 200 år sedan har dött ut globalt och andelen hotade eller nationellt utdöda arter verkar snarare minska än öka.
  Det är förstås bra att oroa sig eftersom det kan leda till önskvärda åtgärder, men jag tycker många oroar sig för mycket och att detta ibland leder till för stora åtgärder och för stor polarisering. Folket och också jag vill ha natur och bevarande, men vore det bara en överlevnadsfråga kunde vi anstränga oss mindre. Att vi anstränger oss så mycket som vi gör ser jag mest som en (önskvärd) kulturyttring där det borde finns utrymme för kompromisser och vissa förluster i olika avseenden. Hög skogsproduktion och hög avverkning är önskemål som måste ges hög vikt även om kompromisser skall göras. Nog tycker jag det skulle finnas färre incitament som leder till att tillväxten ligger betydligt under den möjliga avverkningen.
  I norra Sverige finns det nog ännu inte lika ”tätt” med skog som i den grå forntiden, även om strukturen ändras.
  Ställde frågan på Skogshistoriska sällskapets forum om det nu finns mer skog (volym) i Sverige än någonsin förut men fick inget svar. Tror inte det funnits det tidigare, men sådär 2020 kanske gränsen passeras.
  Dikning och avvattning har nog skapat odlad eller skogbevuxen mark på ett sätt som nog kan ses som en kolförlust, som vi nog inte lagt helt bakom oss.

  Gilla

  Svara
 2. Niklas

  Ger inte torvmarker upphov till metanutsläpp? Metan ska ju vara mycket mer potent växthusgas än koldioxid. Metan bildas ju endast vid syrgasbrist, vill jag minnas.

  Sedan har jag svårt att se hur skyddet av diverse rödlistade arter per se skulle påverka klimatet över huvud taget. Dessa rödlistade arter saknar ju ekologisk signifikans, just för att de är rödlistade och därmed sällsynta.

  Men eftersom många rödlistade arter är knutna till just ädellövskogen, som ju har en sydlig utbredning i Sverige, så torde ett varmare klimat va positivt för just dessa arter.

  Gilla

  Svara
 3. Leif Öster

  Intressant som vanligt av Gunnar. Det blir svårare och svårare för oss skogsägare att hänga med i alla klimatsvängar. Ena dagen är det skogsbruket som ska lösa klimatproblemen – nästa dag ska vi sluta gallra, behålla skogen längre växande innan avverkning och öka volymen i växande skog?

  Det ställs massor av krav på oss skogsägare, men ingen vill betala för den klimatnytta vi förväntas göra.

  Men visst går det att lagra betydligt mycket mer kol i den växande produktionsskogen än vi har idag. Våra produktionsskogar är ännu inte i snitt uppe i samma volymer som det en gång stått i naturskogarna.

  I själva verket är kampanjtemat ”Vi har aldrig haft så mycket skog som nu” ett typiskt ”Alternativt fakta” http://www.skogssverige.se/nyheter/vi-har-aldrig-haft-sa-mycket-skog-som-nu, eftersom vi bara använder den första riksskogstaxeringen från år 1923-29 som referens – en period då vi faktiskt hade som absolut lägst virkesvolymer.

  Det är samma oklara budskap i det där med ökat trähus byggande. Det är naturligtvis mycket bra ur många synpunkter med mer trähus. Men även trähus ingår i ett eget kretslopp och just nu rivs det väl och eldas upp mer trähus än det byggs nya – så vi har långt kvar till den tid då 90 % av alla hus var trähus.

  Skogens enorma klimatnytta finns garanterat – frågan är bara hur.

  Gilla

  Svara
 4. Lars Laestadius

  Om vi börjar behålla virket i skogen skapas en brist som kommer att fyllas på annat sätt – av annat virke eller av andra material. Effekterna av detta måste också övervägas. Om vårt trä ersätts med cement har vi gjort klimatet en otjänst. Och ökade leveranser av andras trä behöver inte öka den samlade klimatnyttan.

  Gilla

  Svara
 5. Ping: Hur kan skogens klimatnytta bäst öka när nettotillväxten sker i naturvårdsavsättningarna? | Naturvård med mina ögon

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s