Att se en riktning för utvecklingen i miljön

Att vi inte kommer nå miljömålen i skogen har jag sedan länge förlikat mig med. Målen är utformade på ett sätt så att de inte kan nås, vad vi än gör. Mer om detta här. Men jag blir lite trött på när man gång på gång i fördjupade utvärderingar och årliga uppföljningar hävdar att förlusten av biologisk mångfald inte har bromsats upp och att det inte går att se någon tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Det var ungefär samma visa som vanligt i den årliga uppföljningen som Naturvårdsverket nyligen presenterade. Den som inte vill se, ser inte.

Den statistik vi har visar i huvudsak på positiva trender i skogen just nu. Vi vet sedan tidigare att det går bra för många av de miljöer som anses viktiga för biologisk mångfald. Det gäller t.ex. gammal skog, död ved och grova lövträd som alla ökat markant de senaste 20 åren. Ändå skriver myndigheterna i rapporten att Skogsmiljöer med lämpliga kvaliteter för många rödlistade, skogslevande arter nyskapas och koloniseras inte lika snabbt som de gamla försvinner. För påståendet refererar man till Artdatabankens rapport Tillstånd och trender för arter och deras livsmiljöer. Artdatabanken redovisar ingen källa men påståendet måste nog läsas just som att det är många, långtifrån alla, rödlistade arter som inte tillräckligt snabbt koloniserar miljöerna. Det säger därför ingenting om en eventuell nettoförlust av biologisk mångfald.

Jag vill inte ifrågasätta att många arter tar tid på sig att kolonisera de nya miljöerna och att vissa arter därmed minskar. Men att arter generellt skulle vara så svårspridda att de nya miljöerna bara koloniseras av vanliga arter ställer jag mig tveksam till. Att miljöerna koloniseras också av krävande arter ser jag som självklart. Och att mångfalden förändras betyder inte att vi har en nettoförlust av biologisk mångfald. Några minskar, andra ökar – ett faktum jag tror vi måste acceptera.

En grupp som uppenbarligen tillvaratagit de nya miljöerna är skogens fåglar. Svensk fågeltaxering publicerade nyligen sin årsrapport. I rapporten visas denna bild:

fågeltrender

Det går alltså bra för skogens fåglar och betydligt bättre än för fåglar i andra landskapstyper. Även en studie från SLU och Lunds universitet visar att betydligt fler fågelarter ökar i antal än de som minskar.

Men vad bygger då myndigheterna sin bedömning om en fortgående förlust av biologisk mångfald på? I Naturvårdsverkets redovisning av den årliga uppföljningen anges att ”Rödlisteindex visar att förlust av biologisk mångfald inte hejdats”. Rödlisteindex är ett mått i en skala från 0 till 1 som beskriver i vilken omfattning arter i en viss grupp är hotade. Ju närmare 0 indexet är desto större är hotet mot arterna. Indexet är oförändrat de senaste 15 åren. Se följande bild.

index

Detta tolkar myndigheterna som att förlusten av biologisk mångfald inte har hejdats, vilket för mig är en märklig tolkning. Jag skulle snarare tolka det som att vi inte har någon nettoförlust av biologisk mångfald. Om vi hade en pågående förlust av biologisk mångfald skulle ju arterna i snitt vara mer hotade idag än för 15 år sedan.

Blir ett givet urval av rödlistade arter mer hotade är det förstås ett problem. Så tycks inte vara fallet. Och att vi har rödlistade arter är i sig inget tecken på en nettoförlust av biologisk mångfald. En lång rödlista är, som jag skrivit tidigare, snarare en indikation på en rik mångfald.

Arter som rödlistas för att de har små populationer eller för att de har små eller fragmenterade utbredningsområden borde i snitt få en allvarligare rödlistekategori om deras populationer minskar eller om deras utbredningsområden minskar eller blir mer fragmenterade. Rödlisteindex visar inte att detta sker.

Man kan möjligen hävda att arter som rödlistats endast för att de minskar tycks fortsätta att minska. Men några av dessa borde med tiden listas i en allvarligare kategori för att de blivit så sällsynta eller fått så små eller fragmenterade populationer att de också kan listas med andra kriterier. Argumentet håller helt enkelt inte.

Till skillnad från fåglarna finns ingen statistik över den faktiska populationsutvecklingen för de stora artgrupperna på rödlistan. Rödlistningen bygger därför i stor utsträckning på kvalificerade antaganden. Det finns därför skäl att vara försiktig med att dra slutsatser kring rödlisteindex och de minskande arternas roll i detta. Men om man ska dra några slutsatser av indexet är det att den biologiska mångfalden varken ökat eller minskat.

Jag tror att bedömningen att vi har en fortgående förlust av biologisk mångfald bygger på ett synsätt där varje minskning eller lokalt utdöende ses som en förlust av biologisk mångfald. Förändring är en förlust. Men att vissa arter minskar eller försvinner från vissa platser är något som alltid kommer ske. Det relevanta måste vara att vi inte har någon nettoförlust av biologisk mångfald. Det tror jag inte man kan hävda att vi har i svensk skog.

Annonser

4 thoughts on “Att se en riktning för utvecklingen i miljön

 1. Dag Lindgren

  Jag ställde frågor till Naturvårdsverket om en artikel i DN om en rapport från Naturvårdsverket, jag refererar en mening ur svaret
  ”Enligt de politiska mål som är satta ska alla naturligt förekommande arter ha gynnsam bevarandestatus.”
  Ansvaret vilar tungt på alla de som inte fört vidare till politikerna att detta är ouppnåeligt, på politikerna som inte bryr sig om graden av stollighet i de politiska målen, och ännu tyngre på Naturvårdsverket, som anför det som ett argument för att miljökvalitetsmålet inte är uppfyllt.

  Gilla

  Svara
 2. gunnarlinden Inläggets författare

  I preciseringen anges att naturligt förekommande arter ska ha gynnsam bevarandestatus. Inte så konstigt om det tolkas som att alla arter ska ha gynnsam status. Ett sådant mål innebär i praktiken bl.a. att vi inte ska ha arter som är mycket sällsynta. Men att arter är sällsynta är något som är högst naturligt. Håller med dig om att ett sådant mål är absurt.

  Gilla

  Svara
 3. Dag Lindgren

  Förstärkningen ”alla” har alltså lagts till av Naturvårdsverket som verkets en extra knorr på vad politikerna beslutat, (även om formuleringen ger utrymme att tro att politikerna faktiskt menade alla. Eller kanske en medveten oklarhet från politikerna??.
  Det var inte en junior informatör som skrev svaret, det erkännandet vill jag ge Naturvårdsverket att frågan snabbt nådde en relevant ansvarig senior tjänstehen som snabbt (kanske för snabbt) svarade, dock hade den som nämndes i artikeln bollat frågan vidare.

  Gilla

  Svara
 4. Dag Lindgren

  Lavskrikan igen. Även om så gynnsam bevarandestatus erkänns nationellt, vilket Artdatabankens utlåtande till myndigheterna kan sägas ifrågasätta och Länsstyrelsen Gävleborg säkert inte skulle ställa upp på, så har lavskrikan enligt myndigheterna inte gynnsamt bevarandestatus lokalt. Och inte kan en art anses ha gynnsam bevarandestatus, om den inte har det i hela sitt naturliga utbredningsområde? Och lavskrikan har väl redan för några decennier sedan försvunnit från sydligaste delen av sitt utbredningsområde så loppet är väl kört? Och begreppet bevarandestatus behöver inte vara nationellt utan kan avse ett område myndigheterna finner funktionellt från fall till fall.
  Så att myndigheterna, om de resonerar som nu, skall finna ”Levande Skogar” nått kan vi väl bortse ifrån?
  Politikerna kunde göra det rimligare och komma ifrån orimligheter, absurditeter och stolligheter om politikerna gör det till en vision som man strävar efter, nollvision för trafikolyckor etc. Tiden har nu kommit när man måste definiera vad som gäller efter generationsmålen när man konstaterat att tiden har gått ut för att uppfylla dem. Hoppas det blir något förståeligare.

  Gilla

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s