Tjädern och artskyddsförordningen

I Sydvästra Sverige har tjädern blivit ett problem för skogsbruket. Det gäller särskilt ett relativt tätbefolkat och expansivt område öster om Göteborg. Myndigheterna har där vid några tillfällen meddelat förbud som i stor grad hindrat skogsägare att bruka sin skog. Man vill styra skogsbruket så långt som 500 m från tjäderspelplatserna eftersom man anser att tjädern kräver en lämplig miljö i områden som är minst 300 hektar stora. I de ärenden jag tittat på riskerar markägarna att förlora ca hälften av den planerade intäkten. Det rör sig om många hundratusen kronor. Kanske ett sparat pensionskapital eller ett lån på skogen som ska betalas av.

Generellt har tjädern haft stabila men fluktuerande populationer i Sverige de senaste 40 åren. Det visar denna bild från Svensk fågeltaxering:

tjader

Figuren visar utvecklingen jämfört med ett index som gavs värdet 1 år 1998 då fågeltaxeringens standardrutter fick genomslag. Den svarta linjen är de objektivt utlagda standardrutterna som ger det säkraste resultatet sett över landet.

Det går alltså ganska bra för tjädern, men i några områden ökar den och i andra minskar den. I de områden där skogsbruket nu begränsas har tjädern ganska svaga populationer, vilket gjort att myndigheterna inte bedömer att dess lokala bevarandestatus är gynnsam. Men frågan är vad de svaga populationerna beror på?

Sentida studier har visat att tjädern inte är särskilt känslig för skogsbruk. Den trivs bra i brukade skogar som är 40 år och äldre. Tjäderspelen i brukade skogar är i regel mindre än i obrukade, men i gengäld ligger de tätare. Det totala antalet tjädrar tycks inte påverkas av brukandet.

Däremot finns det studier som visar att tjäderpopulationerna påverkas starkt av förekomsten av predatorer, där räven spelar en stor roll. Räven dras till bebyggelse och stora vägar som erbjuder mycket mat och god framkomlighet. Det finns ett tydligt negativt samband mellan befolkningstäthet och förekomst av tjäder. Det är mycket svårare att hitta ett sådant samband med skogsbrukets intensitet.

Även lavskrikan som också varit aktuell i myndigheternas tillämpning av artskyddsförordningen, är en art som påverkas negativt av bebyggelse och de predatorer människan drar till sig. För lavskrikan är problemet främst nötskrikor och andra kråkfåglar som gärna uppehåller sig i människans närhet.

Personligen tror jag att vi måste acceptera att arter med nationellt stabila populationer ibland har negativa trender lokalt. Men utgår vi från myndigheternas tillämpning, där blotta risken för negativ påverkan på en lokalt svag population, förhindrar skogsbruket – då bör det även få följder för annan markanvändning. Artskyddsförordningen gäller ju inte bara skogsbruket. Frågan är om man överhuvudtaget bör tillåta någon mer bebyggelse utanför tätorterna i Västergötland?

Annonser

3 thoughts on “Tjädern och artskyddsförordningen

 1. Niklas

  Tja, efter som tjädern är så sällsynt i tättbebyggda områden, borde väl dessa områden snarast återställas till skogsmark och gammelskog… 🙂

  Gillad av 1 person

  Svara
 2. Dag Lindgren

  Tjäder tycks ett bra exempel på att artskyddsförordningen inte är tillämpbar, effektiv och rättssäker.
  Regeringen har berett frågan huruvida en översyn skall genomföras ett halvår utan framsteg. Uppenbarligen har skogsbrukare och dess företrädare, som Gunnar, inte förmedlat behovet av en sådan översyn tillräckligt väl och kraftfullt. Tycker det förefaller finnas ett behov av en klarare analys av tillämpningarna från skogsbruket, eftersom hittilsvarande inte verkar hörts av regeringen.
  Klipper ur regeringens sista lägesrapport:
  https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/?doktyp=frs
  Svar på fråga 2016/17:360 av Saila Quicklund (M) Undantag vid skogsavverkning
  Saila Quicklund har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till att öka beviskraven i fall där det inte handlar om arter som uppenbart är hotade, eller att vidta någon annan åtgärd för att artskyddsförordningen ska tillämpas mer restriktivt…
  I en skrivelse till regeringen (21 juni) har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen bedömt att det finns behov av att utreda artskydds¬förordningen för att säkerställa att den är tillämpbar, effektiv och rättssäker (dnr M2016/01731/Nm)…. Frågan om huruvida en översyn av artskyddsförordningen ska genomföras bereds i Regeringskansliet.
  Med anledning av ovanstående avser jag för närvarande inte att vidta några ytterligare åtgärder.
  Stockholm den 8 december 2016
  Karolina Skog

  Gillad av 1 person

  Svara

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s